قرارداد

قرارداد، توافقی عمومی بر سر یک مسئله، رفتار، شیوه تفکر، اعتقاد، موضوع، اصول، ضوابط، اشکالِ اجتماعی تعامل، کاربرد، انتظار، زیبایی، ارزش یا گرایش است. قراردادها در ضمن اینکه تصمیم‌ بر سر یک نقطه مشترک هستند، توسعه و انتشار آن‌ها از طریق قانونی‌ساختن قدرتِ ساختارها، عادات و نیز اجتماعی کردن در طول زمان را نیز شامل […]