داستان عامه‌پسند: تفکر دیزاین

مفهوم تفکر دیزاین بیش از یک دهه است که به عنوان یک دیدگاه راهبردی در شکل‌دهی به کسب‌و‌کارها و هم‌چنین یک رویکرد به حل مسئله و نوآوری در صنعت مطرح شده است، هر چند در واقع می توان ریشه‌های آن را در مباحث فلسفهٔ فناوری پس از جنگ جهانی دوم یافت. مانند بسیاری از مفاهیم مشابه، […]