فرهنگ‌نامهٔ طراحی زاین

هدف این فرهنگ‌نامه تدارک و تدوین یک مرجع معتبر از تخصص طراحی به زبان فارسی است. مدخل‌ها و عمدهٔ مطالب فرهنگ‌نامهٔ زاین در انطباق با یکی از فرهنگ‌نامه‌های موثق و روزآمد طراحی شکل گرفته است؛ اما، مانند هر فرهنگ‌نامهٔ زنده و پویایی، تکمیل و به‌روزرسانی مستند آن یک فرآیند مداوم و جمعی است. در این راستا، از هرگونه یاری و همکاری مقدور شما صمیمانه استقبال می‌کنیم.

راهنمای نویسندگان