کارآیندی

کارآیندی[1] برابرگزیدهٔ «کارآیندی» پیشنهاد داریوش آشوری برای «affordance» است (فرهنگ علوم‌انسانی). برآیند بی‌واسطهٔ هر جنبه‌ای از محیط (شیء، میدان، متن) و شخص دریافتگر است. به بیان دیگر، کارآیندی حاصل آشکار یا پنهان کنش‌ها، مفاهیم و عواطف در رابطه‌ای مکمل و متقابل میان دنیا با متعلقاتش، و مقاصد، مُدرکات، و مقدورات یک فرد یا گروه است. […]