صوت‌شناسی

صوت‌شناسی[1] acoustics. ← طراحی صداؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا پانوشت‌ها[+] پانوشت‌ها ↑1 acoustics. ↑2 sound design.