هنرها و پیشه‌ها

بر کسی پوشیده نیست که اولین و چشمگیرترین ظهور صنعتی‌سازی در انگلستان رقم خورده است؛ آنچه منجر به ریشه‌کن کردن رابطهٔ مستقیمی شد که زمانی بین محصول و مصرف‌کننده وجود داشت ــ همراه با افزایش شهرنشینی، گسترش بازار، و ایجاد طبقه‌ای از کارگران صنعتی، که همان پرولتاریا[1] proletariat. باشد، و بیگانه و جدا سازی نیروی […]