کارآیندی

کارآیندی[1] برابرگزیدهٔ «کارآیندی» پیشنهاد داریوش آشوری برای «affordance» است. ــ فرهنگ علوم‌انسانی. برآیند بی‌واسطهٔ امتزاج جنبه‌های گوناگون محیط ــ اعم از شیء، میدان، و متن ــ با شخص دریافتگر است. به بیان دیگر، کارآیندی حاصل آشکار یا پنهان کنش‌ها، مفاهیم و عواطف در رابطه‌ای مکمل و متقابل میان دنیا با متعلقاتش، و مقاصد، مُدرکات و […]