کارآیندی

کارآیندی[1] برابرگزیدهٔ «کارآیندی» پیشنهاد داریوش آشوری برای «affordance» است. ــ فرهنگ علوم‌انسانی. برآیند بی‌واسطهٔ امتزاج جنبه‌های گوناگون محیط ــ اعم از شیء، میدان، و متن ــ با شخص دریافتگر است. به بیان دیگر، کارآیندی حاصل آشکار یا پنهان کنش‌ها، مفاهیم و عواطف در رابطه‌ای مکمل و متقابل میان دنیا با متعلقاتش، و مقاصد، مُدرکات و […]

کالاهای سرمایه‌ای

طراحیکالاهای سرمایه‌ایبطش (←) طراحیندسی بطراحیتاریِ سخت‌گیرانه‌ای تبعیت دارندطراحی سرمایه‌ای درنظر گرفته شوند. عمده مسئولیت اجتماعی طراحِ کاکالاهای سرمایه‌ایاهای سرمایه‌ای مهم است، زیرا برای تولیدکنندگانِ کاکالاهای سرمایه‌اینی فراهم می‌آورد تا، در یک بازار بسیار رقابتی، از عاملِ طراحیtکالاهای سرمایه‌ایe_9539_3(‘footnote_plugin_referencطراحیتولید محصولاتی که طراحطراحی دارند (← خانوادهٔ محصول) بهره بگیرند و تمایزطراحیت، اما از پیچیده‌ترین […]