کارآیندی

کارآیندی[1] برابرگزیدهٔ «کارآیندی» پیشنهاد داریوش آشوری برای «affordance» است. ــ فرهنگ علوم‌انسانی. برآیند بی‌واسطهٔ امتزاج جنبه‌های گوناگون محیط ــ اعم از شیء، میدان، و متن ــ با شخص دریافتگر است. به بیان دیگر، کارآیندی حاصل آشکار یا پنهان کنش‌ها، مفاهیم و عواطف در رابطه‌ای مکمل و متقابل میان دنیا با متعلقاتش، و مقاصد، مُدرکات و […]

کالاهای سرمایه‌ای

طراحیکالاهای سرمایه‌ایراحی مهندسی برای سازوکطراحیرانه‌ای تبعیت دارند. ایمنی، تحققطراحیگرساختویت دیداری واحدی را نمایندگی می‌کنند ــ برای کالاهاکالاهای سرمایه‌ایeToReference_9539_3(‘footnote_plugin_reference_9539_3_1’);” onkeypress=”footnote_moveToReference_9539_3(‘footnote_plugin_reference_9539_3_1’);” >[1]