تعارض شرق‌شناسی و تفکر طراحانه: نقدی به‌روایت کیوان خسروانی

رویداد سرآغاز زاین، در دهم شهریور ۱۴۰۰، علی‌رغم مشکلات فنی، بستر گفت‌وگوی جالبی بین چند نسل از طراحان ایرانی بود که، با تلاشی خستگی‌ناپذیر، در پی پویاییِ دوبارهٔ هویت ایرانی بوده‌اند. کیوان خسروانی تلاش کرد تا دیدگاه خود را برپایهٔ تاریخ تبیین کند، و نیما بهنود دیدگاهی عمل‌گرایانه و اقتصادمحور را به‌نمایش گذاشت. بیان شیوای […]

طراحی برای ایران

مقالهٔ ضمیمه جستاری دربارهٔ راهکارهای طراحیاناست، که در نشریهٔ دستاورد منتشر شده است. نظریات ارائه‌شده در این جستار بر مبنای تعاریفی مشخص از دو واژهٔ «طراحی» بر بستر طراحی معنای عام و «ایران» به مفهوم گسترهٔطراحیپس از مشخص کردن این تعاریف، با بررسی و مقایسهٔ نقاط ضعف و قوت رویکردهای موجود در رابطه با […]

طراحی برای ایران

ژیان

این یادداشت خلاصه‌ای است از جستاری به همین عنوان، به قلم حمیدرضا عمارلو و بیژن آریانا، که در شمارهٔ ۳۸ نشریهٔ دستاورد در سال ۱۳۹۶ چاپ شده است. در این یادداشت یک گزاره بیان می‌شود که هنوز به‌صورت علمی راستی‌آزمایی نشده و می‌تواند نقطهٔ شروع یک پژوهش علمی باشد. ‌ هرچند طراحیتگی و پایداری […]