دربارهٔ طراحی و مسئولیت اخلاقی طراح

مصطفی ملکیان، فیلسوفِ اخلاق و اندیشه‌ورز معاصر، سال گذشته در نشستی با عنوان «دیزاین‌شناسی» برای نخستین بار دربارهٔ طراحیرد. حکمت نظری به هنگامی اطلاق می‌شود که شما بخواهید پدیده‌ای را بشناسید، فقط برای اینکه شناخته باشید، نه برای هیچ قصد دیگری؛ به‌صِرفِ شناختن: تنها می‌شناسم برای اینکه شناخته باشم. اما من گاهی می‌خوطراحیحکمت تولیدی»، این […]