زیبایی‌شناسی

واژهٔ «استتیک»[1]aesthetics. که برابرگزیده‌اش «زیبایی‌شناسی» است، زمانی که درزمینهٔ طراحی به‌کار می‌رود، معمولاً مترادف «زیبایی» یا «سبک‌پردازی» است. اگر قرار بود یک زیبایی‌شناسی ویژهٔ طراحی داشته باشیم، می‌بایست از تبدیل شدن به نظریهٔ اشیاء زیبا و نیز ‹نقد قوهٔ حکمِ› زیبایی‌شناختی برحذر می‌ماند. هنوز چنین چیزی نداریم؛ اما اگر داشتیم، شایسته بود پذیرا و پیرو […]