ساختارگرایی

ساختگرایی اصطلاحی عمومی است که برای توصیف فلسفه‌های گوناگونِ مرتبط با مفهوم ساخت به‌کار می‌رود و  از فضاهای علمی و آکادمیک قرن بیست نشئت گرفت. ساختگرایی خصوصا در زمینه هنرهای بصریِ ابتدای قرن بیستم زمینه جدید ریاضیات درطی بحران بنیادی، نظریه عملی که در مدارس کنستانس[1] و اِرلانجِن[1] توسعه یافت و رشد شناخت‌شناسی عملی[1] دررسم […]