نیاز

کلمه “نیاز” یک احساس فقدان و اشتیاق برآورده شدن آن را توصیف می کند. یک بررسی نظری تاثیرگذار درباره روانشناسی نیاز توسط آبراهام مازلو(Abraham Maslow) انجام شد. “هرم نیازها”ی مازلو، نیازهای انسان را براساس سطوح زیر طبقه بندی می کند:1) نیازهای فیزیولوژیک(تنفس، خواب، غذا، تولید مثل)، 2) نیازهای ایمنی(مسکن،کار، برنامه های زندگی)،3) نیاز به روابط […]