ساخت

ساخت[1] construction. ــ که از ریشهٔ لاتین «کان»[2] con. به معنای ‹باهم› یا ‹به‌‌هم› و «استروئِره»[3] struere. به معنای ‹ساختن› است ــ هم به فرایند و هم به نتیجهٔ تولید روشمند و هدفمند یک (←) مصنوعمادی اشاره دارد. ساخت همچنین رابطهٔ مشخصی بین (←) فرم و (←) کارکرد برقرار می‌کند. این اصطلاح اغلب، […]