عملیات رایانه‌ای

عملیات رایانه‌ای: طراحی رایانه‌ای/ ساخت رایانه‌ای/ ساخت تمام‌رایانه‌ای/ کنترل عددی رایانه‌ای. ‌ طراحی رایانه‌ای[1] computer-aided design (CAD). در اواخر سال‌های ۱۹۵۰ و اوایل سال‌های ۱۹۶۰ با توسعهٔ چندین نرم‌افزار رایانه‌ای ازجمله اسکِچ‌پد[2] Sketchpad (releaed 1963). ــ نرم‌افزار نگاشتاری[3] graphic. ساده‌ای که ایوان ساترلند[4] Ivan Edward Sutherland (born 1938). آن را داخل مؤسسهٔ فناوری ماساچوست[5] Massachusetts […]