عملیات رایانه‌ای

عملیات رایانه‌ای: طراحیnote_plugin_tooltip_94ساختotnote_plugin_referencساختtive: true, offset: [-7, 0], }); در ۱۹۶۳ ساختمان تاکنون، ابزارهاطراحیference_9469_2_7′);” onkeypress=”footnote_moveToReference_9469_2(‘footnote_plugin_reference_9469_2_7’);” >[7] computer numerical control (CNC). تأثیر بارزی بر فرایند طراحی و محصولات آطراحیا واجد معایب و مزایای نوینی هستند. از یک طرف، رقمی‌سازیِ فرایندهای (←) توسعهٔ محصول به خلق طرح‌هایی منجر […]