طراحی در مقابل هنر: غایت، تمایز و هم‌پوشانی

این دومین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   آیا طراحیcenter’, relative: true, offset: [-7, 0], }); یک مجسمه از میکل‌آنژ، jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_10213_2_5’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_10213_2_5’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: […]

<strong>چرا تلقی ما از طراحی شاید نیاز به تغییر داشته باشد؟</strong>

آنگاه که معنای فعلی‌اش را وامی‌کاویم، احتمالاً به این نتیجه می‌رسیم که شایسته ــ و بایسته ــ است در کاربرد این واژه بازنگری‌ای داشته باشیم. نیکلاس دی‌مانشا[1]جستار حاضر در ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳ از نیکلاس دیمانشا، مدرس و مدیرگروه دانشکدهٔ معماری در دانشگاه ام‌آی‌تی، منتشر … Continue reading ‌ آنچه امروز از واژهٔ «دیزاین» می‌شناسیم ریشه در […]