طراحی در مقابل مهندسی: هم‌سویی در هدف، تمایز در رفتار

این چهارمین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   در آغاز، لازم است تعریف کوتاهی از این دو حوزه ــ ناظر به یکدیگر ــ داشته باشیم. مهندسیْ تلفیقی از اصول علمی و ریاضی برای دستیابی […]

طراحی در مقابل رسامی: افتراقی آشکار، از منظر امروزی

این سومین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   طرّاحی و رسّامی دو اصطلاح آشنا در عرصهٔ خلاقیت‌اند، که اغلب باهم اشتباه گرفته می‌شوند. هردو در حوزه‌هایی نظیر هنر، معماری و مهندسی، کاربرد دارند و […]

طراحی در مقابل هنر: غایت، تمایز و هم‌پوشانی

این دومین جستار از مجموعهٔ طراحی‌شناسی است.[1]طراحی‌شناسی (designology) پروژه‌ای است که به تبیین مفهوم طراحی، حیطه‌های شمول و عدم شمول آن، رفع شبهات لفظی و فنی، … Continue reading   آیا طراحیcenter’, relative: true, offset: [-7, 0], }); یک مجسمه از میکل‌آنژ، jQuery(‘#footnote_plugin_tooltip_10213_4_5’).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_10213_4_5’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: […]