جامعهٔ پژوهش طراحی: مفاهیم اصلی

متن زیر برای آشنایی با مفاهیم اصلی جامعهٔ[1] پژوهش طراحیراه دلایلی برای لزوم جامعه‌سازی[3]ططراحیه‌دلیل نبود یک واژهٔ متمایز برای فعالیت‌هایی که به خلق یک سامانه ــ شامل انواع ساخته‌های انسان مانند طراحیاقع، در زبان فارسی، همان واژه‌ای که برای طراحیه می‌شود. در سال‌های اخیر برخی کاطراحیر، در تعریف طراحی، یکسان گرفتن آن با […]