مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی آموزش طراحی در ایران

  آموزش در هر جامعه‌ای بی‌تردید مهم‌ترین مؤلفهٔ توسعه است و بدون سرمایه‌گذاری در آن موفقیتی اتفاق نمی‌افتد. برای این مهم، باید چالش‌های پیش رو و آسیب‌های آن را شناخت. آسیب‌شناسی[1] pathology فرآیند کشف و درمان آسیب یا بیماری است؛ درست مانند مدل‌های فرآیند طراحی، از کشف تا حل مسئله. معتقدم موضوع بحث در حوزهٔ […]