رویداد #۱: حرفه: پژوهشگر طراحی

ما امروز در دنیایی پیچیده زندگی می‌کنیم که پیچیدگیاوری، بلکه نتیجهٔ پویایی و تکامل جامعه، اقتصاد و فرهنگ هم هست. در چنین دنیایی، مشکلات نیز پیچیده و چندوجهی‌اند. بنابراین طراحیامانه‌ای تنها با کطراحیه امکان‌پذیر نیست و نیازمند پژوهش و تکیه بر داده‌ها و شواهدی است که سازگاری طرح را با انسان‌ها و کارآمدی […]

طراحی برای ایران

مقالهٔ ضمیمه جستاری دربارهٔ راهکارهای طراحیاناست، که در نشریهٔ دستاورد منتشر شده است. نظریات ارائه‌شده در این جستار بر مبنای تعاریفی مشخص از دو واژهٔ «طراحی» بر بستر طراحی معنای عام و «ایران» به مفهوم گسترهٔطراحیپس از مشخص کردن این تعاریف، با بررسی و مقایسهٔ نقاط ضعف و قوت رویکردهای موجود در رابطه با […]

جامعهٔ پژوهش طراحی: مفاهیم اصلی

متن زیر برای آشنایی با مفاهیم اصلی جامعهٔ[1] پژوهش طراحیراه دلایلی برای لزوم جامعه‌سازی[3]ططراحیه‌دلیل نبود یک واژهٔ متمایز برای فعالیت‌هایی که به خلق یک سامانه ــ شامل انواع ساخته‌های انسان مانند طراحیاقع، در زبان فارسی، همان واژه‌ای که برای طراحیه می‌شود. در سال‌های اخیر برخی کاطراحیر، در تعریف طراحی، یکسان گرفتن آن با […]