باوهاوس

باوهاوس[1] Bauhaus (1919-1933). تأثیرگذارترین آموزشگاه هنری دورهٔ نوگرایی بود.[2]آموزشگاه ــ یا چنان‌که امروز مشهورتر است مدرسهٔ ــ باوهاوس دانش/هنرجویانی از محدودهٔ سنی ۱۷ تا ۴۰ سال داشت، … Continue reading گرایش‌های گوناگون پیش‌گام زمان خود را تحکیم و آن‌ها را به فلسفهٔ کارکردگرای زیبایی‌شناسانه‌ای تبدیل کرد که هنر و تولید صنعتی را به‌هم می‌آمیخت. ‌ باوهاوس […]

بل دیزاین

بِل دیزاین،[1] Bel Design (bel disegno). که به معنای طراحیtnote_plugin_tooltip_text_9020_3_2″ class=”footnote_tooltip”>طراحییل سال‌های ۱۹۷۰ بود: با شروع رونق اقتصادی ایتالیا پا گرفت و زمانی رو به پایان گذاشت که بحران نفت و جنبش‌های ضدطراحیِ منتقدِ صنعتْ بسیاری را ــ نسبت به نقش روبه‌گسترش طراحیمان کرده بودند. ویژگی‌های بارز بل دیزبل دیزاینایش‌گری، و […]

بلوپرینت

بلوپرینت،[1] blueprint. یا نقشهٔ ساخت، همانند چاپ عکس ــ با نوردهی به سطح حساس ــ تهیه می‌شود؛ کاری که ابداع شیوه‌اش به ۱۸۴۲ بازمی‌گردد.[2] مخترع بلوپرینت9199_4_3′);” onkeypress=”footnote_moveToReference_9199_4(‘footnote_plugin_reference_9199_4_3’);” >[3] cyanotype. هم گفته می‌شوند.[4]اصطلاح رایج و آشنای دیگر برای آن در ایران «اوزالید» است. این اصطلاح دراصل نمانامی آمریکایی است که، با ورود … Continue reading بلوپرینت‌ها تصاویری […]