Photo by RDNE Stock Project, Pexels.

مجموعه‌ها

مجموعه‌ها[1]

collections.
← موزه‌های طراحی،[2]

design museums.
طراحی مد.[3]

fashion design.

‌‌

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

collections.

2

design museums.

3

fashion design.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد: