بازتعریف صورت‌مسئله: مهارتی که معجزه می‌کند

Problem Reframing

صورت‌مسئله‌های طراحیپاسخ‌های گوناگونی برای صورت‌مسئله موجود باشند که هیچ‌کدام از آن‌ها پاسخ نهایی صورت‌مسئله محسوب نشوند، و حتی این پاسخ‌ها در گذر زمان تکوین پیدا کنند. مثلاً فرض کنید که قصد دارید یک روان‌نویس مشکی بخرید که قیمت آن در محدودهٔ مشخصی باشد. صورت‌مسئلهٔ طراحطراحینویس با محدودهٔ قیمت مشخص به‌نظر صورت‌مسئلهٔ […]

آیا توانایی تصور وضعیت مطلوب را داریم؟

Vision

اگر طراحیرای رسیدن به وضعیت مطلوبْ تعریف آن است. بدیهی است که وضعیت مطلوب می‌تواند از دیدگاه هر فردی کاملاً متفاوت به‌نظر برسد، اما گاهی در یک گروه انسانی امکان رسیدن به توافق در مورد برخی ویژگی‌های وضعیت مطلوب وجود دارد. این امکانْ توانایی طراحیازطراحی سیستم‌های مختلف را برای تحقق وضعیت مطلوب تعیین […]