تبلیغات

تبلیغات[1]advertisement. بازنمودهایی‌اند که برای مطلع کردن اهالی بازار از نیازها و خواسته‌هایشان و تأثیر گذاشتن بر بازار، ازطریق مجراهای میانجی که منجر به تبادل ارزش‌ها می‌شود، طراحی شده‌اند. تعریفی قرن‌ِپانزدهمی از «تبلیغات» در دست داریم: «جلب توجه اذهان به هر چیزی: ملاحظه، مشاهده، اعتنا»، که به‌نظر می‌رسد در قرن بیست‌ویکم نیز همچنان صادق باشد. در […]

تبلیغات شورانگیز

«اجیت پراپ»،[1]agit prop a.k.a. “agitprop”. به معنای تبلیغات شورانگیز، اصطلاحی است ادغام‌شده و مرکب از دو واژه، که از روسی به انگلیسی راه یافته است و به تبلیغ افکار سیاسی ـ خصوصاً چپ ـ از طریق ادبیات، نمایش، موسیقی و دیگر هنرها اشاره دارد. در سال‌های ۱۹۲۰، بلافاصله پس از به‌قدرت رسیدن کمونیست‌ها در شوروی، […]