تبلیغات

تبلیغات[1] advertisement. بازنمودهایی‌اند که برای مطلع کردن اهالی بازار از نیازها و خواسته‌هایشان و تأثیر گذاشتن بر بازار، ازطریق مجراهای میانجی که منجر به تبادل ارزش‌ها می‌شود، طراحیOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); به ضرورتی از نشان‌دار کردن برای تحکیم ارتباط میان محصول و مصرف‌کننده بدل شده است. تفاوت بین […]

تبلیغات شورانگیز

«اجیت پراپ»،[1] agit prop a.k.a. “agitprop”. به معنای تبلیغات شورانگیز، اصطلاحی است ادغام‌شده و مرکب از دو واژه، که از روسی به انگلیسی راه یافته است و به تبلیغ افکار سیاسی ـ خصوصاً چپ ـ از طریق ادبیات، نمایش، موسیقی و دیگر هنرها اشاره دارد. در سال‌های ۱۹۲۰، بلافاصله پس از به‌قدرت رسیدن کمونیست‌ها در […]

ترکیب کردن

ترکیب کردن_1′).tooltip({ tip: ‘#footnote_plugin_tooltip_text_9861_4_1’, tipClass: ‘footnote_tooltip’, effect: ‘fade’, predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); به معنای آمیختن چند (←) مؤلفهٔ تصویری به‌قصد آفرینش یک تصویر جدید است. ماهیت این مؤلفه‌هاف مرتبط با طراحی ــ همچون عکاسی، عناصر طراحی

تفهیم‌نامه

اصطلاح «تفهیم‌نامه»[1] brief. ریشه در آن مفهوم طراحیtip_9370_5_2″ class=”footnote_plugin_tooltip_text”>[2] Pierre-Jules Boulanger (1885-1950). مدیرعامل سیتروئن، در ۱۹۳۸ تفهیم‌نامهٔ بسیار ساده و معروفی را برای طراحیِ»[3] The Citroën 2CV (French: deux chevaux,  lit. “two steam horse(power)s” – Wikipedia. که جزو سهام‌داران اصلی سیتروئن بود، ازطریق بازارپژوهی انجام داد. ‌ امروزه، ممکن است […]