تبلیغات

تبلیغات[1] advertisement. بازنمودهایی‌اند که برای مطلع کردن اهالی بازار از نیازها و خواسته‌هایشان و تأثیر گذاشتن بر بازار، ازطریق مجراهای میانجی که منجر به تبادل ارزش‌ها می‌شود، طراحیOutSpeed: 200, position: ‘top center’, relative: true, offset: [-7, 0], }); به ضرورتی از نشان‌دار کردن برای تحکیم ارتباط میان محصول و مصرف‌کننده بدل شده است. تفاوت بین […]

تبلیغات شورانگیز

«اجیت پراپ»،[1] agit prop a.k.a. “agitprop”. به معنای تبلیغات شورانگیز، اصطلاحی است ادغام‌شده و مرکب از دو واژه، که از روسی به انگلیسی راه یافته است و به تبلیغ افکار سیاسی ـ خصوصاً چپ ـ از طریق ادبیات، نمایش، موسیقی و دیگر هنرها اشاره دارد. در سال‌های ۱۹۲۰، بلافاصله پس از به‌قدرت رسیدن کمونیست‌ها در […]

تفهیم‌نامه

اصطلاح «تفهیم‌نامه»[1] brief. ریشه در آن مفهوم طراحیoltip_text”>[2] Pierre-Jules Boulanger (1885-1950). مدیرعامل سیتروئن، در ۱۹۳۸ تفهیم‌نامهٔ بسیار ساده و معروفی را برای طراحی مدل محبوب «طراحی deux chevaux,  lit. “two steam horse(power)s” – Wikipedia. از سهام‌داران اصلی سیتروئن، ازطریق بازارپژوهی انجام داد. ‌ امروزه، ممکن است یک تفهیم‌نامه شامل […]

تفهیم‌نامه