طراحی ارتباطات

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Alex Andrews, Pexels.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

طراحی ارتباطات[1]

communication design
← طراحی نگاشتاری،[2]

graphic design.
ارتباط تصویری.[3]

visual communication.

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

communication design

2

graphic design.

3

visual communication.

جستجو