صوت‌شناسی

علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Ingo Schulz, Unsplash.

صوت‌شناسی[1]

acoustics.
طراحی صدا.[2]

sound design.

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

acoustics.

2

sound design.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد