طراحی سواری

علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by David Cohen, Unsplash.

طراحی سواری[1]

car design.
طراحی خودرو.[2]

automobile design.

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

car design.

2

automobile design.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد