آگهی بازرگانی

Picture of علیرضا راستین کیا

علیرضا راستین کیا

طراح، مترجم، ویراستار

Photo by Yuting Gao, Pexels.

این مطلب را هم‌رسانی کنید:

آگهی بازرگانی[1]

commercial.
تبلیغات.[2]

advertisement.

‌‌

مؤلف: میشائیل ارلهوف | Michael Erlhoff

مترجم و ویراستار: علیرضا راستین کیا

پانوشت‌ها

پانوشت‌ها
1

commercial.

2

advertisement.

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد

جستجو