پرکتیس

واژهٔ «پرکتیس»[1] practice. دارای چندین معنی مختلف و درعین‌حال مرتبط است. در سخن معمول، به فعالیتی حرفه‌ای اشاره دارد – برای نمونه، حرفهٔ طراحان گرافیک. و نزدیک به این معنا، (←) رشته‌ای کاربردی[2] applied discipline. که نه همیشه، اما برخی اوقات، فعالیت در زمینه‌اش در ازای دستمزد انجام می‌شود. به‌هرروی، باید توجه داشت که اصطلاح […]

پویانمایی

واژهٔ «انیمیشن»،[1] animation. که برابرگزیده‌اش «پویانمایی» است و از واژهٔ لاتین «انیمِیر»[2] animare. ــ به معنی جان بخشیدن ــ اشتقاق یافته، اغلب تداعی‌گر صنایع شبکه‌ای و سرگرمی‌محور مانند فیلم، تلویزیون و (←) طراحیootnote_referrer”>[3] stop-motion. بهره می‌گیرند. در مقایسه با استاپ‌موشن یا پویانماییتی دستی،[7] traditional handdrawn cel animation. این فنون نوگرا واجد توانایی شبیه‌سازی […]

پویش

اصطلاح «کمپین»[1]کمپین (campaign) در فارسی سه برابر گزیدهٔ غالب دارد: ۱. در معنای نظامی‌اش، لشکرکشی: رشته‌عملیات متوالی که با هدف … Continue reading بیشتر درزمینهٔ نظامی، سیاسی یا تبلیغاتی کاربرد دارد و به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به‌هدف حصول یک نتیجهٔ مطلوب انجام می‌پذیرند. همچنین می‌تواند به جمع‌آوری پول ــ در پویش‌های جذب سرمایه یا […]

پیچیدگی

از خمیدگی سادهٔ سیمی که یک گیرهٔ کاغذ با آن ساخته می‌شود تا پیچ‌وخم ساختمان یک کلیسا، کار طراحی دانش پیچیدگی به طرح این پرسش می‌پردازد که چگونه اجزای توده‌های سازمان‌نیافته و تصادفی رفتار‌ی به‌ظاهر آگاهانه، شگفت‌انگیز و حتی سازگار از خود نشان می‌دهند؟ پیچیدگی، از این منظر، یک وضعیت سامانه‌ای است که نه منظم […]